FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ८१/८२ Tuesday, July 16, 2024 - 13:57
गढी गाउँपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भुक्तानी प्रतिवेदन सम्बन्धमा | ८०/८१ Thursday, June 6, 2024 - 14:33 PDF icon गढी गाउँपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भुक्तानी प्रतिवेदन सम्बन्धमा |
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्न बाकी लाभग्राहीहरुको विवरण अझै १८३ जना बाकी २०८० भाद्र मसान्त भित्र नविकरण गरौ/गराउँ :- ८०/८१ Wednesday, September 13, 2023 - 14:25
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरुको सामाजिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | ८०/८१ Monday, September 11, 2023 - 17:11 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरुको सामाजिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरु
सामाजिक सुरक्षा दोहोरा भत्ता सम्बन्धमा | ८०/८१ Wednesday, August 2, 2023 - 12:56
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन | ७८/७९ Monday, April 4, 2022 - 15:09 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | ७७/७८ Sunday, July 18, 2021 - 14:13
सामाजिक सुरक्षा २०७७-०७८ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ७७/७८ Sunday, July 18, 2021 - 13:41 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७७-०७८ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा सूचना | ७६/७७ Monday, July 20, 2020 - 15:06